Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Reklamačný poriadok odboru AKIS IZPI

Reklamačný poriadok odboru AKIS IZPI

Reklamačný poriadok  odboru AKIS Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií:

Tento reklamačný poriadok je platný pre otvorené kurzy a kurzy, ktoré nie sú realizované na základe uzatvorených zmlúv, respektíve tieto zmluvy dopĺňa.

Definícia reklamácie

Reklamáciou sa rozumie námietka účastníka vzdelávacieho podujatia voči kvalite poskytnutých služieb, alebo voči iným skutočnostiam, ktoré by mohli ovplyvniť jeho spokojnosť s poskytnutým vzdelávaním.

Spôsob nahlásenia reklamácie

Reklamáciu môže účastník podujatia vzdelávacej inštitúcie nahlásiť  formou písomnej sťažnosti, e-mailom na adresu: [email protected] alebo telefonicky na číslo +421 37 7910 131. Účastník má na nahlásenie reklamácie 14 dní od ukončenia vzdelávacieho podujatia. Pri nahlasovaní reklamácie môže využiť aj emailovú adresu [email protected], email príde členom Výkonného výboru AIVD SR.

 

Riešenie reklamácie

Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje, že reklamácie budú riešené bez zbytočného odkladu a vždy  s prihliadnutím na záujmy účastníka. Po prijatí reklamácie inštitúcia poskytne účastníkovi informácie o ďalšom postupe. V prípade, že reklamácia nebude riešená do 30 dní od jej nahlásenia, bude účastník informovaný o dôvodoch omeškania riešenia.

Formy riešenia reklamácie

Reklamácia môže byť riešená nasledujúcimi spôsobmi:

  • Náprava chyby alebo nedostatku poskytnutých služieb podľa dohodnutého spôsobu;
  • Poskytnutie zľavy na ďalšie vzdelávacie podujatie;
  • Vrátenie zaplatenej sumy alebo jej časti;
  • Iná dohodnutá forma riešenia medzi vzdelávacou inštitúciou a účastníkom.

Záverečné ustanovenia

Vzdelávacia inštitúcia si vyhradzuje právo na overenie oprávnenosti reklamácie a na zamietnutie neoprávnenej reklamácie. Pri posudzovaní reklamácie budú brané do úvahy spätné väzby ostatných účastníkov vzdelávacej aktivity. Ak nebude reklamácia uznaná, bude účastníkovi poskytnuté vysvetlenie dôvodu zamietnutia. Reklamačný poriadok platí pre všetky vzdelávacie podujatia organizované inštitúciou.
 

Tento reklamačný poriadok  je zverejnený na web stránke a pred prihlásením sa na kurz je o jeho existencii  informovaný záujemca o vzdelávanie v prihlasovacích formulároch, respektíve dopĺňa uzatvorené zmluvy.


V Nitre, dňa 10.4.2024

Ing. Zuzana Repiská, riaditeľka odboru AKIS

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00