Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie na základe poverenia MPRV SR

Informácie

Vzdelávanie na základe poverenia MPRV SR

Účelné a bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín je jednou z priorít Európskej únie, čo dokumentuje aj vydanie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva, v ktorom sa kladie dôraz na zásadu obozretnosti a prevencie a je stanovená požiadavka na zabezpečenie trvalej udržateľnosti používania pesticídov. Z dôvodu zabezpečenia cieľov stanovených v tomto pláne boli v priebehu rokov 2006 – 2009 analyzované požiadavky na trvalo udržateľné používania pesticídov.

Sformulované boli formou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, ktorej cieľom je dosiahnutie toho, že používatelia pesticídov si budú plne vedomí možných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie a budú poznať vhodné opatrenia na čo najväčšie zníženie týchto rizík. Slovenská republika je prístupovou zmluvou zaviazaná na akceptovanie požiadaviek EÚ v tejto oblasti a preto vytvára systém odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. Legislatívnym základom je zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhláška MPRV SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.


Na základe poverenia MPRV SR č. 224/2023 zo dňa 9.1.2023 zabezpečujeme odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou v týchto moduloch:

Modul 01 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov (povinnosť absolvovať vzdelávanie sa nevzťahuje v zmysle § 32 ods. 6 zákona č. 405/2011 Z. z. na distribútora predávajúceho len prípravky na neprofesionálne použitie, ak neponúka na predaj pesticídne prípravky, ktoré sú klasifikované ako jedovaté, veľmi jedovaté, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu) - 8 hodín

Modul 02 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve - 8 hodín

Modul 03 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre aplikátorov v poľnohospodárstve - 8 hodín

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00