Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Projekt PRV 2014-2022, podopatrenie 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

Podpora na odbornú prípravu poradcov

Na základe zmluvy o dielo č. 3/2018/110 bol Agroinštitút Nitra, štátny podnik  (predchodza IZPI) určený vytvoriť dielo pod názvom „Zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov ako prijímateľov finančnej pomoci v oblasti poľnohospodárstva zameranej na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon poradenských služieb v súlade s vypracovanou Koncepciou vzdelávania pôdohospodárskych poradcov na programové obdobie 2014-2022 schválenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“.

Za účelom vytvorenia diela sa realizovalo:

  • Organizačno-technické zabezpečenie vzdelávania, ktoré efektívne koordinuje poskytovanie odborného a špeciálneho vzdelávania jednotlivým poradcom a vytvoriť výstupy, ktoré spolu tvoria dielo.
  • Overovanie odbornej spôsobilosti uchádzačov o zápis do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov.
  • Vytvorenie, vedenie a priebežné aktualizovanie informačného systému pre poradcov.
  • Databázu kvalifikovaných školiteľov.

Na základe výzvy číslo 38/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky, podopatrenie 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov, ktorá bola vyhlásená 14.2.2019.  Dňa 18.6.2019 bola schválená žiadosť o NFP s maximálnou výškou NFP: 129 317,13 EUR a následne bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP č. 023NR380002. Realizácia projektu do 31. 12. 2022.

Hlavným cieľom projektu s názvom „Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve“ je odborné vzdelávanie poradcov, zvyšovanie ich kvalifikácie a tým zabezpečenie prenosu informácií do praxe.

Ďalšie ciele projektu:

  • Zabezpečenie systému vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve Projekt sa zameriava na systém vzdelávania a odbornej prípravy poradcov (vstupná, aktualizačná a odborná), v akreditovaných a odborných vzdelávacích programoch.
  • Spravovanie verejného portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov na programové obdobie 2014-2022 www.agroporadenstvo.sk
  • Vydávanie certifikátu poradcom oprávneným poskytovať poradenské služby v rámci PRV 2014-2022 podopatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomov poľnohospodárom  a obhospodarovateľom lesa na základe poverenia MPRV SR č. 889/2013-100.

Systém vzdelávania vychádza  zo základnej požiadavky, že poradcovia si musia trvalo zdokonaľovať svoju odbornosť, vedomosti, metódy a pracovné postupy, aby  dokázali poskytovať kvalitné poradenské služby a  výstupy jednotlivcom. 

Vzdelávacie  programy sú  zostavené do modulovej štruktúry:

  • Modul vstupná príprava je určený pre záujemcov o zaradenie do poradenského systému.
  • Modul aktualizačná príprava je určený poradcom, evidovaným v Centrálnom registri pôdohospodárskych poradcov v predchádzajúcom období, na obnovenie platnosti certifikátu.
  • Modul odborná príprava je  určený pre  získanie odbornej spôsobilosti pre oblasť pôsobenia v rámci poradenských služieb. 

Ďalšou odbornou prípravou  si certifikovaní poradcovia zabezpečenia  platnosť certifikátu, nakoľko poradcovia zapísaní do Centrálneho registra sú povinní pravidelne sa vzdelávať v oblasti v ktorej poradenské služby poskytujú.

V súčasnosti boli ukončené moduly vstupnej a odbornej prípravy. Na základe záujmu pripravujeme realizáciu vstupnej a odbornej prípravy s predpokladom realizácie v roku 2022. 

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00