Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 -2022

V roku 2017 bol schválený zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. V § 22 tohto zákona je zadefinovaný Pôdohospodársky poradenský systém a podmienky, ktoré pôdohospodársky poradca musí spĺňať:

  • má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
  • absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa § 22 odseku 4 písm. a) zákona č. 280/2017 Z.z.,
  • je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobného osvedčenia vydaného v inom členskom štáte.

PPA vydala výzvu č. 39/PRV/2019 pre Opatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa, ktorá bola zverejnená dňa 21. 06. 2019.   Do tejto výzvy sa môžu zapojiť len poradcovia certifikovaní v rámci PRV 2014-2022. Zoznam certifikovaných poradcov je zverejnený na stránke IZPI a na stránke www.agroporadenstvo.sk.

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00