Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 1. Rastlinná výroba / 1.8. Poradenstvo v špeciálnej produkcii rastlín – liečivé rastliny

Fokusová oblasť: 3A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Poradenstvo v špeciálnej produkcii rastlín – liečivé rastliny
2. Stručný popis poradenských činností: Trvalo udržateľné postupy pestovania minoritných rastlín - liečivých rastlín v agroekologických podmienkach Slovenska. V spolupráci s pestovateľom (SHR, agronóm, poľnohospodár, majiteľ výrobného podniku) vypracovať technológiu pestovania konkrétneho druhu liečivej rastliny, zaradiť do osevného postupu s dôrazom na rozšírenie diverzity pestovaných druhov rastlín na ornej pôde. Zrealizovať východiskovú analýzu prostredia a vypracovanie návrhov pre trvalo udržateľné pestovateľské postupy na obhospodarovanej pôde s implementáciou prvkov Programu rozvoja vidieka 2016 – 2020, národných a európskych požiadaviek vyplývajúcich zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa: Zvýšenie objemu produkcie a podielu pestovaných druhov liečivých rastlín na ornej pôde s dôrazom na stabilizáciu a kvalitu produktu. Pestovateľ (SHR, agronóm, poľnohospodár, majiteľ výrobného podniku) na základe odborných konzultácií pripraví technológiu pestovania (výber biologického materiálu – odrodový sortiment, príprava pôdy a zaradenie v osevnom postupe, výživa a hnojenie, ošetrovanie porastu cez vegetáciu, ochrana a zníženie škodlivých činiteľov) a technológiu zberu a skladovania až po ekonomické zhodnotenie (predaj, resp. finalizácia produktu) pod odborným vedením poradcu.
4. Rozsah činností v hodinách a cena produktu: 20/40 hodín odborného poradenstva v období 6, resp. 12 mesiacov v štruktúre: analýza a spracovanie podkladových údajov a návrhu udržateľného postupu pestovania minoritných rastlín - liečivých rastlín (10/20 hodín), konzultačná a poradenská činnosť u objednávateľa vo výrobnom podniku, na farme (10/20 hodín).
5. Ďalšie špecifické náklady: Objednávateľ poradenského produktu môže individuálne dohodnúť kvantitatívno-kvalitatívne rozbory rastlinného materiálu (obsah účinných látok v surovine – podľa SFK 1, resp. Európskeho liekopisu (Ph. Eur. 8,4), agrochemické analýzy pôdnych vzoriek s interpretáciou výsledkov.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácia produktu: Návrhy pre trvalo udržateľné obhospodarovanie pôdy s implementáciou prvkov Programu rozvoja vidieka 2016 – 2020, špeciálne zameraných na minoritné druhy rastlín - liečivé rastliny formou záverečnej správy. Vyhodnotenie poradenského produktu objednávateľom formou konkretizácie realizačných výstupov a ich uplatnením v praxi.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Manažment rastlinnej výroby, 2017
Priebeh zamestnaní: február 2016: samostatne hospodáriaci roľník; november 2018: obecný správca u Agrárnej komory Slovenska
Kvalifikácia: Kurz-školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom.
Teritórium pôsobnosti: Regióny južného Slovenska, okres Rožňava
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre/fytotechnický odbor
Priebeh zamestnaní: 01.08.2019-súčasnosť: K.Kom s.r.o.; 01.09.2009-01.11.2019: Ceretrade s.r.o. - manager, konateľ; 01.05.2002-01.09.2006: HSS a.s., manažér nákupu jačmeňa a skladovania; 01.10.1996-01.08.2002: Legusem s.r.o., manager výroby, obchod osív a projektov
Kvalifikácia: poradenstvo v rastlinnej výrobe; osivárstvo - ÚKSUP
Teritórium pôsobnosti: Okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Fytotechnika
Priebeh zamestnaní: 2005-2018: SPU v Nitre; 2018-2022: Sociálna poisťovňa, ústredie; 2022-súčasnosť: MIRRI, RC NR
Kvalifikácia:
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Ochrana rastlín
Priebeh zamestnaní: Agronóm zameraný na ochranu rastlín - PK Ruski Krstur, Srbsko 1986-1992, interný doktorand SPU Nitra 1992-1995, vedecko-technický pracovník KOR, SPU Nitra 1995-2000, pedagogický pracovník KOR, SPU Nitra 2000-2016, Výskum a podpora predaja - ORGANIX, s.r.o. Nitra 2016-2019 vedúci predajne, poradenstvo pre záhradkárov - ECOPHYTA, s.r.o. Nitra, 2019-súčasnosť
Kvalifikácia: Stáž Univerzita v Belehrade, Poľnohospodárska fakulta - škodcovia pestovaných rastlín z radu Acarina, roztoče Stáž - Univerzita v Maribore, Poľnohospodárska fakulta - Ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve, Vzdelávací EU projekt Leonardo: Ekologické poľnohospodárstvo - výmena skúseností (Slovensko, Slovinsko, Taliansko a Turecko)
Teritórium pôsobnosti: Nitra, celé Slovensko
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00