Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 2. Živočíšna výroba / 2.9. Ambulantné poradenstvo na farme chovu hospodárskych zvierat II.

Fokusová oblasť: 2A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Ambulantné poradenstvo na farme chovu hospodárskych zvierat
2. Stručný popis poradenských činností: V 3-mesačných intervaloch analýza stavu produkcie, reprodukcie, výživy, zdravia a techniky chovu, kvality produkcie, ekonomiky výroby a ich vývoj za posledný mesiac. Kontrola plnenia návrhov z predchádzajúceho kontrolného dňa. Analýza problémov a návrh ich riešenia. Vypracovanie správy o stave chovu, definícia problémov a ich príčin a návrh konkrétnych opatrení pre odstránenie, resp. nápravu problémov.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Poľnohospodár na základe štvrťročných správ a návrhov opatrení pod odborným dozorom priebežne odstraňuje problémy a ich príčiny v živočíšnej výrobe a zlepšuje produkciu a ekonomiku výroby.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a celková cena poradenského produktu: 12 hodín odborného výkonu za štvrťrok (8 hodín výkon na farme, 4 hodiny spracovanie správy), tzn. 48 hodín za rok.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: V prípade potreby, po dohode s objednávateľom - analýzy krmív, podklady z kontroly úžitkovosti a z bonitácie chovu, a metabolické testy zabezpečí chovateľ, alebo poradca.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Doloženie štvrťročných správ a vyjadrenie chovateľa o úspešnosti, resp. realizovateľnosti návrhov opatrení poradcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola veterinárna Košice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/VŠV: Všeobecné veterinárske lekárstvo, 1989. SPU: Všeobecná zootechnika, 2010
Priebeh zamestnaní: 1.7.1989-30.09.1989: Okresné veterinárne zariadenie, Liptovský Mikuláš; 1.10.1989-31.08.1990: Vojenská prezenčná služba; 1.9.1990-31.12.2005: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 949 92 Nitra; 1.1.2006-31.12.2009: Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2010-31.12.2013: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2014-doteraz: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky.
Kvalifikácia: 28 ročná prax vo výskume zameranom na problematiku chovu a zverozdravotnej problematiky poľovnej zveri, a vybrané aspekty biológie a ekológie poľovnej zveri. Dlhoročná prax v dištančnej imobilizácii zveri a zdivených zvierat. Držiteľ osvedčení pre navrhovanie a vykonávanie postupov na zvieratách pre vedecké a vzdelávacie účely (hydina, hlodavce a králik domáci, hospodárske zvieratá). Držiteľ zbrojného preukazu pre držanie a nosenie zbrane, a streliva na poľovné účely, a pre výkon zamestnania.
Teritórium pôsobnosti: Nitriansky, Trnavský, Bratislavský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Špeciálna živočíšna produkcia
Priebeh zamestnaní: 2000-2002: Koppert s.r.o., 2010-2013: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014-2018: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Kvalifikácia: Vyššia skúška z poľovníctva a manažmentu chovu poľovnej zveri; Hygiena zveriny a ochrana zdravia osôb; Moderné chovateľské postupy vo včelárstve
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre/Agronomická fakulta, Odbor: zootechnický, 1987
Priebeh zamestnaní: 2017: Krmit, s.r.o., Nižný Klátov; 1996-2019: MKM-STRED, spol. s.r.o.; 1989-1996: RD Družstevná pri Hornáde; 1987-1989: PD Družstevná pri Hornáde
Kvalifikácia: Rozšírené štúdium - Výživár a krmovinár VŠP Nitra
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Zootechnika
Priebeh zamestnaní: 18.03.2019-súčasnosť: Vysokoškolský pedagóg, docent: Ústav chovu zvierat, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Slovenská poľnohospodárska univerzita; Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra; 29.11.2000-17.03.2019: vysokoškolský pedagóg, odborný asistent, Katedra špeciálnej zootechniky; Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra; 14.09.1998-28.11.2000: inžiniersko-technický pracovník, Katedra špeciálnej zootechniky, Agronomická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kvalifikácia: Animal Welfare at slaughter and killing for disease control. Better Training for Safer Food eLearning Campus, The Consumers, Health and Food Executive Agency, European Commisions Health and Consumers Directorate-General (DG SANCO); Kurz ochrana zvierat pri preprave, modul Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných, Číslo osvedčenia: 2599/2010 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice; Kurz Daily Cattle Production Centrum pre medzinárodnú spoluprácu pri ministerstve zahraničných vecí štátu Izrael, Centrum pre medzinárodnú spoluprácu pri rozvoji poľnohospodárstva pri Ministerstve poľnohospodárstva a rozvoja vidieka štátu Izrael, Kibbutz Shefayim (Izrael); Kurz Hoof Trimming Part 1 (Úprava paznechtov, časť 1.); FARMCO Holland P.O.Box 786, 8901 BN Leeuwarden (Holandsko); Kurz pre úpravu a ošetrenie paznechtov hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných; Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava (Slovenská republika)
Teritórium pôsobnosti: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Výživa
Priebeh zamestnaní: 06/2020 - doteraz: Výskumný a vývojový pracovník: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum; 06/2019-04/2020 Associate Consultant: DATAVARD; 01/2016-11/2018 Manažér: AGRORAMA, s.r.o.; 02/2011-08/2011: Samostatný radca: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky; 10/2010-12/2011 Dvorový zootechnik: Agroprodukt Slovakia
Kvalifikácia: Študijný pobyt na Norwegian University of Life Science, práca na projekte kŕmneho pokusu náhrady rybej múčky v krmivách pre sivoňa amerického, kurz výživy monogastrických HZ. BTSF: Intenzívny tréningový kurz v legislatíve EÚ vo výžive zvierat
Teritórium pôsobnosti: Nitra, SR
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Technická univerzita v Košiciach/Umelá inteligencia
Priebeh zamestnaní: 2005-2016: Experienced Configuration Manager; 2016-súčasnosť: SHR, chov koní a rastlinná výroba v EPV
Kvalifikácia: Prax v EPV od r. 2016; Kurzy: Základ podnikania a podporné opatrenia v agrosektore; AEKO
Teritórium pôsobnosti: Košický kraj
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00