Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Projekty

Projekty Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022

  Oznámenie o projekte: Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve

Prijímateľ podpory:  Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
  kurz

Cieľ:

Absolvovanie vstupnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov umožní získanie certifikátu pôdohospodárskeho poradcu a následne poskytovanie poradenských služieb v programovom období PRV 2014-2022. Zároveň umožní zaradenie do systému ďalšieho vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a zvyšovanie špecializácie pôdohospodárskeho poradcu.                                                

Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov umožní obnovenie platnosti certifikátu pôdohospodárskeho poradcu a následne poskytovanie poradenských služieb v programovom období PRV 2014-2022. Zároveň umožní zaradenie do systému ďalšieho vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a zvyšovanie špecializácie pôdohospodárskeho poradcu.

Určené:

Vstupná: Záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. (požadované vzdelanie a dĺžka odbornej praxe), zamestnanci organizácií , resp. spoločnosti, ktoré zamestnávajú alebo združujú necertifikovaných poradcov. Noví poradcovia, ktorí chcú vykonávať poradenské služby, podopatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2022.                                                                      

Aktualizačná: Poradcovia, ktorí vykonávali poradenské služby v rámci PRV 2007-2013 na základe získaných osvedčení, boli zapísaní do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR a chcú získať obnovenie platnosti certifikátu na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2022, podopatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2022.

Rozsah: Vstupná: 32 h, 4 dni výučby, Aktualizačná: 16 h, 2 dni výučby

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Trvanie projektu:​ 

01. 06. 2018 - 31. 12. 2022

Termíny realizácie Vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy/Miesto realizácie projektu:

24. - 25. 06. 2019: Aktualizačná OP pôdoh. poradcov/Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

16. - 19. 09. 2019: Vstupná OP pôdohospodárskych poradcov/Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

02. - 03. 10. 2019: Aktualizačná OP pôdoh. poradcov/Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

22. - 25. 10. 2019: Vstupná OP pôdohospodárskych poradcov/Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

11. - 14. 11. 2019: Vstupná OP pôdohospodárskych poradcov/Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

26. - 28. 09. 2022: Vstupná OP pôdohospodárskych poradcov/Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

 

Odborný garant: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.

Program:


"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"                                                        

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka            

Opatrenie: 2 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Podopatrenie: 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov        

Príjemcom minimálnej pomoci „prijímateľ nefinančnej pomoci (beneficient)“ je poradca v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.                  

Názov projektu: Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve  

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu: Pôdohospodársky poradca

Názov modulu: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Odborné témy:

Aktuálne problémy Spoločnej poľnohospodárskej politiky                    

Priame podpory a Krížové plnenie                                                  

Program rozvoja vidieka 2014 - 2022                                    

Pôdohospodársky poradenský systém                                        

Informačné a komunikačné technológie pre poradcov v agrosektore          

Komunikácia a etika v práci poradcu                                          

Poradenstvo pre riadenie marketingu a odbytu                              

Poradenský proces                                                                            

Normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch EÚ  

Obstarávanie zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2022                                                                                 

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Názov modulu: Aktualizačná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov                                                                                  

Odborné témy:                                                                              

Program rozvoja vidieka 2014 – 2022                                               

Krížové plnenie                                                                    

Poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie                                                                                          

Smernica Európskeho spoločenstva o vodách                                            

Nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) platné pre príjímateľov v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a trvale udržateľného používania pesticídov                                                                  

Nariadenia a smernice Európskeho spoločenstva platné pre príjímateľov v oblasti Natura 2000, pri ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a vtáctva                                                                      

Normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch EÚ    

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Účastnícky poplatok: Pomoc účastníkovi vzdelávania (resp. v prípade uplatnenia schémy, minimálna pomoc príjemcovi minimálnej pomoci) je poskytovaná v nepeňažnej forme, poskytnutím 50 % zľavy z celkovej ceny ich účasti na aktivite vzdelávania poradcov (zľava 50 % z účastníckeho poplatku).

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská

Tel.: 037/7910 231

E-mail: [email protected]

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00