Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Zákonnik práce a jeho aplikácia v praxi

ZÁKONNÍK PRÁCE A JEHO APLIKÁCIA V PRAXI

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

-podrobne oboznámiť účastníkov s príslušnými právnymi predpismi a poradenstvo aplikácie týchto predpisov do praxe
-informovať účastníkov o posudzovaní úkonov vyplývajúcich z uvedených právnych predpisov Inšpekciou práce SR

Určené:

zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov,personálnych pracovníkov, mzdových účtovníkov, odborných pracovníkov BOZP

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y:  
Odborný garant: Ing.Róbert Bulla,Inšpektorát práce Nitra-hlavný inšpektor práce
Program:

Najzávažnejšie zistenia inšpekcie práce v oblasti pracovného práva:

-nevyplatenie mzdy alebo odmeny

-nezabezpečenie stravovania

-neposkytnutie cestovných náhrad

-porušenia v oblasti pracovného času a odpočinkov

-porušenia v oblasti zamestnávania na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

-nelegálne zamestnávanie

Vznik, zmena a skončenia pracovnoprávnych vzťahov, aplikácie príslušných ustanovení právnych predpisov v praxi:

-predzmluvné vzťahy

-náležitosti pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

-skúšobná doba

-spôsoby skončenia pracovného pomeru

-výpovedná doba

-odstupné

Zmeny v Zákonníku práce od 1.marca 2015:

-povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľa (ADZ) a užívateľského zamestnávateľa

-kompetencie pri vysielaní dočasne pridelených zamestnancov na pracovnú cestu

-povinnosti a kontrola zo strany užívateľského zamestnávateľa

-dočasné pridelenie na dobu určitú a možnosti opätovného dočasného pridelenia

-evidencia pracovného času a zabezpečenie stravovania dočasne pridelených zamestnancov

Novela Zákonníka práce zákonom č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti:

-vymedzenie základných pojmov

-poskytovanie ochrany

-vnútorný systém vybavovanie podnetov-povinnosti zamestnávateľa

-pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Záväzná prihláška:  
   

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00