Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Školenie vodohospodárov

Školenie vodohospodárov

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou vodného hospodárstva a povinnosťami vodohospodára v organizáciách

Určené:

Vodohospodári podnikov, ostatní záujemcovia o predmetnú problematiku

Rozsah: 2 dni
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y:  
Program:

1. deň Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., novela 409/2014 z.z.

- Základné ustanovenia vodného zákona

- Nakladanie s vodami § 17

- Všeobecné užívanie vôd § 18

- Povolenie na osobitné užívanie vôd § 21

- Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov § 30 - § 35

- Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd § 36

- Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd § 37

- Vodné stavby a povinnosti vlastníka vodnej stavby § 52, § 53

2. deň Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., novela 409/2014 z.z.

- Rozdelenie znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami § 39

- Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd a postupov pri riešení MZV § 41

- Povinnosti vodohospodára § 70

Vyhláška č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami

- Náležitosti havarijného plánu

- Hospodárenie na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach; Vyhláška č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: v prípade záujmu vystavíme účastníkom potvrdenie o absolvovaní školenia
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00