Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Povinnosti vedúcich zamestnancov pri plnení úloh vyplývajúcich z pracovno-právnych predpisov a predpisov na zaistenie BOZP

Povinnosti vedúcich zamestnancov pri plnení úloh vyplývajúcich z pracovno-právnych predpisov a predpisov na zaistenie BOZP

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

-podrobne oboznámiť účastníkov o povinnostiach vedúcich zamestnancov v zmysle legislatívy v oblasi BOZP
-informovať účastníkov o posudzovaní úkonov vyplývajúcich z uvedených právnych predpisov Inšpekciou práce SR

Určené:

zamestnávateľov, riadiacich pracovníkov, odborných pracovníkov BOZP, mzdových účtovníkov, personálnych pracovníkov

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Termín/y:  
Odborný garant: Ing. Róbert Bulla-hlavný inšpektor práce
Program:

 9.00 – 11.15  hod. – Povinnosti vedúcich zamestnancov v zmysle platnej legislatívy:

-základné povinnosti pri rozvrhovaní pracovného času zamestnancov pri organizovaní práce zamestnancov
-prideľovanie zamestnancov na prácu so zreteľom na ich zdravotný stav, psychickú a odbornú spôsobilosť
-povinnosti vedúcich zamestnancov pri určovaní bezpečných pracovných postupov pri prideľovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
-povinnosti preverenia bezpečnosti technických zariadení, na ktorých sa vykonáva práca zamestnancami, pridelených vedúcim zamestnancom
 -povinnosti dodržiavania limitu pracovného času
-minimálne odpočinky medzi zmenami a týždenných odpočinkov
-povinnosti pri určovaní dovolenky

11.15 – 12.00  hod. – obed v reštaurácii v budove Agroinštitútu

12.00 – 14.00  hod. – Najzávažnejšie a najčastejšie porušenia pracovnoprávnych predpisov zisťovaných inšpekciou práce

-diskusia k danej problematike a konzultácia o konkrétnych problémoch

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Fax: 037/7910159
E-mail: [email protected]
Záväzná prihláška:  
   

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00