Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Informačný seminár k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Informačný seminár k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť ucelené informácie k vypĺňaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a poskytnúť návod na zostavenie podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.1

Určené:

Mladý poľnohospodár - fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá sa uchádza o podporu z podopatrenia 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov vo výške 50 000 Eur na 1 mladého poľnohospodára

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Odborný garant: Ing. Eva Baková, vyhodnocovateľ projektových podpôr, Pôdohospodárska platobná agentúra
Ing. Viera Révayová, vyhodnocovateľ projektových podpôr, Pôdohospodárska platobná agentúra
Program:

9.00 – 12.15

Informácie,  návod a praktická ukážka vypĺňania jednotlivých bodov žiadosti o nenávratný finančný  príspevok

Diskusia

12.15 – 13.00 Obed

13.00 – 15.30

Návod na zostavenie podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.1, ktorý je prílohou k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vysvetlenie tabuľky rozlíšenia štandardného výstupu potrebného pre naplnenie podnikateľského plánu v závislosti od príslušnej komodity

Diskusia

Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910 159
E-mail: [email protected]
Poznámka:  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00