Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti o nárokoch jednotlivých druhov liečivých rastlín na pôdne a klimatické podmienky, o efektívnom pestovaní a spracovaní liečivých rastlín, tak aby dokázal vypestovať suroviny, ktoré vyhovujú štandardom najvyššej kvality a tým bola zaručená bezpečnosť pre spotrebiteľa, nakoľko pri pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín je potrebné dodržiavať pestovateľské postupy a brať do úvahy vonkajšie faktory ovplyvňujúce rast a vývoj liečivých rastlín pričom kvalita finálnej rastlinnej drogy priamo závisí od pestovateľských podmienok a vedomostí pestovateľa.

Určené:

Pestovatelia, zberatelia, spracovávatelia liečivých rastlín, osoby so záujmom získať odborné vedomosti v danej oblasti, osoby pestujúce liečivé rastliny pre potreby fytoterapie, kozmetické a farmaceutické účely, podnikateľské subjekty, ktoré plánujú diverzifikovať svoju činnosť a rozšíriť poľnohospodársku prvovýrobu o pestovanie a spracovanie liečivých rastlín.

Rozsah: 20 vyučovacích hodín
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 17. 04. 2024 - 18. 04. 2024
Odborný garant: doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Program:

Obsahová náplň:

  • Čo sú to liečivé rastliny
  • Produkcia liečivých rastlín (vrátane praktickej časti poznávania a určovania LR a ich osív)
  • Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu koreňa
  • Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu listu a  vňate
  • Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu kvetu
  • Pestovanie liečivých rastlín pre produkciu plodov
Účastnícky poplatok: 180 €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
Mob.: +421905 965 633
E-mail: [email protected]
Poznámka: Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 3801/2023/1/3
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
Požadované vstupné vzdelanie:
Minimálne stredné odborné vzdelanie, ISCED 353 - stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov, pri ktorých žiaci získajú výučný list.

Platobné údaje:
č. účtu: Štátna pokladnica IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778,
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 116 014; špecifický symbol: uveďte vaše IČO ak ste FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzu.

Účastnícky poplatok zahŕňa: organizačné náklady, vydanie osvedčenia, občerstvenie a obed.

!!!Prihlášku zašlite a úhradu účastníckeho poplatku zrealizujte najneskôr tri pracovné dni pred konaním školenia!!!
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00