Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Usporiadateľ: IZPI Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Získanie osvedčenia na „Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z. z.

Určené:

majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Rozsah: 80 hodín
Miesto konania: v budove IZPI, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 22. 5. 2023 - 2. 6. 2023
Odborný garant: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Program:

Kurz je možné absolvovať bezplatne prostredníctvom Národného projektu: "Nestrať prácu, vzdelávaj sa"

Projekt "Nestrať prácu, vzdelávaj sa" je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.

Bližšie informácie k podmienkam projektu:

https://www.upsvr.gov.sk/kn/aktualne-oznamy/narodny-projekt-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1165703

Účastnícky poplatok: 480,- eur s DPH  €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: +421 37 7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: V prípade, že si kurz hradíte z vlastných finančných prostriedkov, použite nasledovné platobné údaje:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0007 2794, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 035
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO), FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzu
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00