Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aplikácia zákona o pozemkových spoločenstvách

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom seminára je informovať účastníkov o problematike pozemkových spoločenstiev, spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Určené:

Pozemkové, lesné a pasienkové spoločenstvá, urbáre, želiarske spolky a komposesoráty, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie

Rozsah: 7 hod.
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y: 08. 11. 2022
Odborný garant: Mgr. Martin Illáš (MPRV SR)
Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. (ÚGKK SR)
Program:

Prezencia: 7:30 - 8:00

Začiatok o 8,00 hod. 

Témy:

 • Základné pojmy a vzťahy (pozemkové spoločenstvo, spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť)
 • Spoločná nehnuteľnosť (jej podstata, vzťah k stavbám, zápis "spoločnej nehnuteľnosti" v katastri nehnuteľností)
 • Oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti  a jej prevádzanie, úprava po poslednej novele účinnej od 1.9.2022
 • Nakladanie s podielom spoločnej nehnuteľnosti – prevod, prechod, drobenie, situácia pri prevode na blízku osobu
 • Pozemkové spoločenstvo - zástupca pri nadobúdaní podielu členmi
 • Prenajímanie spoločnej nehnuteľnosti
 • Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť – význam a formy, úprava po poslednej novele účinnej od 1.9.2022
 • Slovenský pozemkový fond a iní správcovia (ich postavenie v spoločenstve, ich nájomné zmluvy), situácia v národných parkoch
 • Pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba
 • Zmluva o spoločenstve a jej prílohy
 • Orgány spoločenstva (volebné a funkčné obdobie, zánik funkcie, iné vnútorné vzťahy)
 • Valné zhromaždenie (formy zasadnutia, spôsoby hlasovania)
 • Zrušenie a zánik spoločenstva - vplyv na spoločnú nehnuteľnosť a nakladanie s ňou
 • Register pozemkových spoločenstiev (správne konanie, oznámenia)
 • Pozemkové spoločenstvo a obmedzenia z dôvodu šírenia Covid-u
 • Iné dôležité súvisiace témy.
Účastnícky poplatok: 78  €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
E-mail: [email protected]
Poznámka:

Bankové spojenie: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247; SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX;konštantný symbol: 0308; variabilný symbol: 116 003 ; špecifický symbol (uviesť Vaše IČO alebo meno a priezvisko do poznámky pre prijímateľa).Účastnícky poplatok zahŕňa: organizačné náklady, občerstvenie a obed.!!!Prihlášku zašlite a poplatok uhraďte najneskôr tri pracovné dni pred konaním školenia!!!

  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00