Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: dištančná a prezenčná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.

Určené:

Konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny. Žiadatelia o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.

Rozsah: 14 hodín
Miesto konania: Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 22. 03. 2022 - 23. 03. 2022
Odborný garant: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
Program:

Obsahová náplň:

- Úvod do problematiky: Opatrenia prispievajúce k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny

- Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a rozdelenie na jednotlivé podopatrenia

- Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory

- Hospodárenie prispievajúce k ochrane kvality vody

- Hospodárenie prispievajúce k zníženiu rizika erózie pôdy

- Hospodárenie prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, hlavne v územiach európskeho významu a územiach s vysokou prírodnou hodnotou

- Zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

V prípade, že nemáte IČO, prosím v príhláške uveďte nuly a do poznámky Vaše meno a priezvisko. 

Účastnícky poplatok  (dištančná forma): 115 EUR s DPH (platba bankovým prevodom)  

Účastnícky poplatok (prezenčná forma): 130 EUR s DPH (platba bankovým prevodom, prípadne v hotovosti)

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX 
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 005 
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO)

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť do začiatku konania kurzu.  Faktúra bude vystavená až po skončení kurzu. 

 

Účastnícky poplatok: 115 EUR s DPH pri dištančnej forme, 130 EUR pri prezenčnej forme €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910159
E-mail: [email protected]
Poznámka: UPOZORNENIE:
Žiadateľ o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 je povinný do konca prvého roka záväzku absolvovať školiaci kurz resp. splnomocniť osobu, ktorá je u neho v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu, aby tento kurz absolvoval – v zmysle § 19, ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie, ktoré sú povinní spolu s potvrdením zaslať na regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúre v mieste podania jednotnej žiadosti do 10 pracovných dní odo dňa vystavenia - v zmysle § 19, ods. 15 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 005
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
V prípade, že nemáte IČO, prosím uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko.
Úhradu poplatku prosím zrealizujte až týždeň pred stanoveným termínom kurzu.
Účastnícky poplatok (dištančná forma): 115 EUR s DPH (platba bankovým prevodom)
Účastnícky poplatok (prezenčná forma): 130 EUR s DPH (platba bankovým prevodom, prípadne v hotovosti)
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00