Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Projekty

Projekty Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022

  Oznámenie o projekte: Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore

Prijímateľ podpory: 

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií,  Akademická 4, 949 01 Nitra

Fianancované prostredníctvom:


"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"                                                        

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka            

Opatrenie: 1 - Prenos znalostí a informačné ciele

Podopatrenie: 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov  

Fokusová oblasť 2B: Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Názov projektu:

Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore

Cieľ:

Zabezpečiť doplnenie vzdelania pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci: podopatrenia 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, a to akreditovaným vzdelávacím kurzom zameraným na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby:

Predmet projektu:

Osvojenie si základných poznatkov potrebných pre efektívne a účelné podnikanie v agrosektore týkajúce sa: dodržiavania dobrých a enviromentálnych požiadaviek a noriem krížového plnenia, nájmu poľnohospodárskej pôdy, špeciálnej rastlinnej výrobe so zameraním na ovocinárstvo a zeleninárstvo, efektívnej živočíšnej výroby, centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, priamych platieb v poľnohospodárstve a geopriestorovej žiadosti o platbu, daňovej a odvodovej politiky štátu, prípravy podnikateľského zámeru.

Kurz je určený mladým farmárom bez potrebného vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie poľnohospodárske, potravinárske alebo veterinárne), úspešným v rámci PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1, Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov na doplnenie vzdelania. Kurz je potrebné realizovať v tolerančnej lehote 24, resp. 36 mesiacov od podpísania zmluvy o NFP s PPA.

Zároveň je kurz určený pre  fyzické alebo právnické osoby bez ohľadu na právne postavenie, ktoré žiadajú o podporu na pôdu na rok 2023 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a nemajú ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

V rámci projektu sú v ponuke dva vzdelávacie programy:

 • Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore

 • Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore - oblasť chovu včiel

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu: Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore (POA: 3801/2023/1/5)

Odborné témy:

 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve;
 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA;
 • Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie;
 • Ovocinárstvo;
 • Podporné opatrenia v agrosektore;
 • Zeleninárstvo;
 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu;
 • Optimalizácia výrobnej štruktúry;
 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť;
 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty;
 • Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat.
 • Centrálna evidencia hospodárskych zvierat.

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Rozsah: 42 hodín, 5 dní výučby

Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská

Tel.: 037/7910 231, 0902 920 860

E-mail: [email protected]

Účastnícky poplatok: Hradené prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Miesto konania: 

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra (2 termíny)

Penzión Konský Dvor, Kružnianska 514, 049 51 Brzotín, okres Rožňava

Agrárna komora Slovenska, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Termíny realizácie kurzov v rámci roku 2022:

24. 10. - 28. 10. 2022, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

21. 11. - 25. 11. 2022, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

14. 11. - 18. 11. 2022, Konský Dvor, Brzotín, okres Rožňava 

28. 11. - 2. 12. 2022, Agrárna komora Slovenska, Dunajská Streda

Kurzy v Brzotíne a v Dunajskej Strede sú organizované v spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska.

Termíny realizácie kurzov v rámci roku 2023:

20. 03. - 24. 03. 2023, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra

Prihlasovanie na termíny: 

24. 10. - 28. 10. 2022 (Nitra)https://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/zaklady-podnikania-a-podporne-opatrenia-v-agrosektore/1362

21. 11. - 25. 11. 2022 (Nitra) - https://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/zaklady-podnikania-a-podporne-opatrenia-v-agrosektore/1363

14. 11. - 18. 11. 2022 (Brzotín) - https://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/zaklady-podnikania-a-podporne-opatrenia-v-agrosektore/1369

28. 11. - 2. 12. 2022 (Dunajská streda) - https://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/zaklady-podnikania-a-podporne-opatrenia-v-agrosektore/1370 

20. 03. - 24. 03. 2023 (Nitra) - https://izpi.sk/sk/kalendar-skoleni/zaklady-podnikania-a-podporne-opatrenia-v-agrosektore/1363

 

Názov vzdelávacieho programu: Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore - oblasť chovu včiel (POA: 3801/2023/1/4)

1. Akreditovaný kurz Začínajúci včelár

Odborné témy vzdelávania:

 • Úľ a jeho časti
 • Včelárske pomôcky
 • Včelstvo
 • Včelia pastva
 • Včelie produkty
 • Choroby včiel
 • Škodcovia včiel

Rozsah: 56 hodín

Odborný garant: Ing. Marcel Polička, PhD.   

 

2. Kurz Pestovanie medonosných rastlín

Odborné témy vzdelávania: 

 • Čo sú liečivé rastliny a spôsoby ich pestovania
 • Inovatívne spôsoby pestovania liečivých rastlín
 • Pestovanie medonosných liečivých rastlín a ekonomické aspekty ich pestovania
 • Exkurzia do Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Rozsah: 20 hodín

Odborný garant: doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

 

Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková   

Tel.: 037/ 7910 217

E-mail: [email protected]

Účastnícky poplatok: Hradené prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Miesto konania: 

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra

praktická časť - Stredná odborná škola veterinárna v Nitre

Termín realizácie:

1. 10. 07. 2023 - 18. 07. 2023

2. 08. 07. 2024 - 16. 07. 2024

Prihlasovanie na termín:

1. termín:

https://www.izpi.sk/sk/kalendar-skoleni/vzdelavanie-mladych-farmarov-prispievajuce-ku-generacnej-vymene-v-agrosektore-oblast-chovu-vciel/1397

2. termín 

https://www.izpi.sk/sk/kalendar-skoleni/vzdelavanie-mladych-farmarov-prispievajuce-ku-generacnej-vymene-v-agrosektore-oblast-chovu-vciel/1472

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00