Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: dištančná a prezenčná
Cieľ:

Kurzom je možné doplniť si vzdelanie potrebné pre mladých farmárov zapojených do PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, ktorí nemajú potrebné vzdelanie.

Zároveň je kurzom možné splniť podmienku pre komplementárnu podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov v rámci Strategického plánu SPP v súvislosti so žiadosťou o priamu platbu na rok 2023 podávanú v termíne najneskôr do 15.5.2023.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo akreditácie 3801/2023/1/5

Určené:

Kurz je určený mladým farmárom bez potrebného vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie poľnohospodárske, potravinárske alebo veterinárne), úspešným v rámci PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1, Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov na doplnenie vzdelania. Kurz je potrebné realizovať v tolerančnej lehote 24, resp. 36 mesiacov od podpísania zmluvy o NFP s PPA.

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada priamu platbu na rok 2023 formou komplementárnej podpory príjmu pre mladých poľnohospodárov a nemá ukončené stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v SR alebo obdobné vzdelanie v inom členskom štáte EÚ s poľnohospodárskym, potravinárskym, veterinárnym, lesníckym alebo environmentálnym zameraním.

Rozsah: 42 hodín
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra GPS:48°18'21.4661281"N 18° 5' 59.3134403" E
Termín/y: 20. 03. 2023 - 24. 03. 2023

Termíny sústredení:
Predpokladaný termín realizácie 20. - 24. 03. 2023

Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská
Program:

Kurz  bude realizovaný prostredníctvom PRV 2014-2022, podopatrenie 1.1.Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností, kód projektu 011NR430006, názov projektu Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore.  Pre účastníkov  je kurz bez nutnosti platenia účastníckeho poplatku. 

Obsahová náplň:

 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve;
 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA;
 • Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie;
 • Ovocinárstvo;
 • Podporné opatrenia v agrosektore;
 • Zeleninárstvo;
 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu;
 • Optimalizácia výrobnej štruktúry;
 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť;
 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty;
 • Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat.
 • Centrálna evidencia hospodárskych zvierat.

 

Účastnícky poplatok: Hradené prostredníctvom Európ. poľ. fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblast €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: [email protected]
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00