Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Informácie

Ochrana osobných údajov

  Informácie poskytované dotknutej osobe pri spracovaní jej osobných údajov potrebných pre plnenie zmluvy o poskytovaní školenia - Odborná príprava bezpečnostných technikov

Informácie poskytované dotknutej osobe pri spracovaní jej osobných údajov potrebných pre plnenie zmluvy o poskytovaní školenia (ďalej len ako „Zmluva“):

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke www.izpi.sk. Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz.

Prevádzkovateľ (ten, kto pri organizácii školenia spracúva Vaše osobné údaje):

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 34075381


e-mailová adresa prevádzkovateľa: [email protected]

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať takto:

  • e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkovateľa: [email protected]
  • telefonický kontakt zodpovednej osoby prevádzkovateľa: 037/7910 111

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu.

Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:

Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa, telefón, e-mail, číslo účtu IBAN, IČO, DIČ, IČ DPH.

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely a podľa takéhoto oprávnenia:

Účelmi spracovania Vašich osobných údajov zo strany Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií sú:

a) uzatvorenie Zmluvy;

b) výkon našich oprávnení zo Zmluvy vrátane vymáhania prípadných nárokov voči Vám;

c) plnenie našich povinností zo Zmluvy

Oprávnenie na spracúvanie Vašich osobných údajov nám vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Potreba poskytnutia Vašich osobných údajov a následky ich neposkytnutia:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, bez ich poskytnutia Vám nemôžeme poskytnúť školenie v dohodnutom rozsahu.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov:

U nás sa uchovávajú 10 rokov a následne sú skartované.

Iné subjekty než Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií a jeho zamestnanci, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

Vaše osobné údaje spracúvame interne, a to spôsobom potrebným na uzatvorenie a plnenie Zmluvy.

Našim dodávateľom služieb poskytujeme Vaše osobné údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné k riadnemu plneniu Zmluvy. V takýchto prípadoch sa naši dodávatelia služieb stávajú sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia môžu spracúvať Vaše osobné údaje len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. Našimi dodávateľmi sú: 1. Poskytovatelia IT služieb, 2. Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.

Vaše osobné údaje poskytujeme aj orgánom verejnej moci, konkrétne najmä Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Vaše práva k Vašim osobným údajom:

Právo na prístup k Vašim osobným údajom:
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame kvôli školeniam a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené.

Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva férovým spôsobom nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

a) obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;

b) ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);

c) potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov:
Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4,949 01 Nitra, na webovom sídle www.izpi.sk, elektronicky na e-mailovú adresu [email protected] alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti u zodpovednej osoby.

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi.

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00