Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Ochrana osobných údajov

Hotelové služby

Hotel - Ochrana osobných údajov

Informačné poučenie pre hostí ubytovateľom

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. Ubytovateľ (prevádzkovateľ podľa čl. 4 ods. 7 GDPR):

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 36 858 749
zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10008/N
(ďalej len ako „Ubytovateľ“)

2. Hosť sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Ing. Vladimíru Ašverusovú, a to buď písomne, alebo osobne na adrese:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická4, 949 01 Nitra,
v čase od 07:30 do 14:30 počas pracovného týždňa, tel. kontakt 037/7910 123, e-mail: [email protected] (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

3. Ubytovateľ spracúva osobné údaje hosťa na tieto účely:

a) uzatvorenie zmluvy o ubytovaní s hosťom a poskytovanie služieb ubytovania hosťovi v Hotela Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra, tel.: +421 37 7910 111, +421 908 291 248, e-mail: [email protected] (ďalej len ako „hotel“)

b) vedenie knihy ubytovaných podľa § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky;

c) platenie dane za ubytovanie podľa piatej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Doba spracúvania osobných údajov hosťa na jednotlivé účely spracovania je nasledovná:

a) 10 rokov odo dňa ukončenia ubytovania podľa zmluvy o ubytovaní podľa bodu 3 písm. a) tohto informačného poučenia;

b) 10 rokov odo dňa ukončenia ubytovania podľa zmluvy o ubytovaní podľa bodu 3 písm. b) tohto informačného poučenia;

c) 10 rokov od prvého dňa nasledujúceho roka po roku ukončenia ubytovania podľa zmluvy o ubytovaní podľa bodu 3 písm. c) tohto informačného poučenia.

5. Spracúvanie osobných údajov podľa bodu 3 písm. a), b) aj c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní medzi hosťom a ubytovateľom. Ak hosť neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu o ubytovaní a hosťa ubytovať v hoteli.

6. Príjemcovia osobných údajov (iné subjekty, ktorým budú hosťove osobné údaje poskytnuté):

Osobné údaje hotel spracúva prioritne interným spôsobom, potrebným na plnenie zmluvy o ubytovaní.

Svojím dodávateľom služieb hotel poskytuje osobné údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné k riadnemu plneniu služieb podľa zmluvy o ubytovaní. V takýchto prípadoch sa naši dodávatelia služieb stávajú sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia môžu spracúvať osobné údaje hostí len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. Dodávateľmi hotela sú:

1. Kaštieľ Mojmírovce, a.s., Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce,
2. UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 01 Nitra,
3. Alto Slovakia, s.r.o., Sládkovičová 33, 059 21 Svit.

Osobné údaje hostí hotel poskytuje aj orgánom verejnej moci, konkrétne tým, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu, a tiež Mestu Nitra ako správcovi miestnej dane za ubytovanie, v prípade ubytovania cudzincov z krajín mimo EÚ aj príslušnému orgánu podľa zákona č. 404/2011 Z. z.

Osobné údaje hostí nebudú prenášané do tretích krajín.

7. Hosť má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti hosťa vystaví ubytovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje hosťa, ktoré sa ho týkajú. Ak ubytovateľ spracúva osobné údaje hosťa, zhotoví na základe žiadosti hosťa kópiu týchto osobných údajov hosťa, ktorú následne tomuto hosťovi poskytne.

8. Poskytnutie prvej kópie podľa bodu 6 je bezplatné. Akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré hosť požiada, budú ubytovateľom spoplatnené v sume administratívnych nákladov, ktoré mu so zhotovením a poskytnutím kópie vzniknú. Pokiaľ hosť požiada o informácie elektronicky, budú kópie hosťovi poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to e-mailom, ak nepožiada o iný spôsob.

9. Hosť má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o ňom ubytovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má hosť právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ubytovateľ opraví, prípadne doplní osobné údaje bez zbytočného odkladu po tom, čo ho hosť takto požiada.

10. Hosť má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ale len ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) hosť namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 17,

c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

d) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa právnych predpisov, alebo

e) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

11. Hosť nebude mať právo na výmaz osobných údajov vtedy, ak je ich spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie povinnosti podľa právneho predpisu,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

12. Ubytovateľ vykoná výmaz osobných údajov hostí na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť hosťa je dôvodná.

13. Hosť má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 17, a to počas obdobia umožňujúceho ubytovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a hosť žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c) ubytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich hosť na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

14. Pokiaľ hosť žiada o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ubytovateľ nebude s dotknutými osobnými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem ich uchovávania, bez súhlasu hosťa.

15. Hosť bude ubytovateľom informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

16. Hosť má právo na prenosnosť údajov, čiže na získanie osobných údajov, ktoré poskytol ubytovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte, ak osobné údaje boli získané na základe súhlasu hosťa alebo na základe zmluvy s hosťom a ich spracovanie prebieha automatizovane.

17. Hosť má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie. Hosť môže namietať spracúvanie jeho osobných údajov na základe:

a) spracúvania osobných údajov na účely plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

b) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

18. Ubytovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Ubytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami hosťa, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

19. Hosť má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.

20. Pri každom žiadosti (uplatnení práv) hosťa týkajúcej sa osobných údajov musí ubytovateľ overiť totožnosť hosťa, aby si bol istí, že k osobným údajom hosťa uplatňuje práva skutočne daný hosť a nie niekto iný. Overenie totožnosti ubytovateľ realizuje na základe dokladu totožnosti hosťa (s fotografiou hosťa) predloženého k nahliadnutiu ubytovateľovi pri osobnom odovzdaní písomnej žiadosti hosťa, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti hosťa bude ubytovateľ v prípade pochybností požadovať od hosťa ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia totožnosti hosťa.

21. Hosť je vždy povinný poskytnúť ubytovateľovi len také osobné údaje, ktoré patria jemu alebo osobám, ktorých je zákonným zástupcom, a ktoré sú správne, úplné a aktuálne.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00