Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Projekty

  Verejná konzultácia k pripravovanej výzve 8.6 „Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh“

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom výzvy pre podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh Programu rozvoja vidieka SR  2014 - 2022 (ďalej len „PRV“).

Predmetom pripravovanej výzvy je podpora realizácie investícií do lesnej techniky prostredníctvom Katlógu cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení uplatnení v rámci podopatrenia 8.6 PRV. Plánovaná podpora 40 mil. Eur na výzvu je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu s intenzitou pomoci vo výške 440-50% oprávnených nákladov na projekt.

Vyhlásenie výzvy  je naplánované na september 2023 a spustenie podávania žiadostí v rámci vyhlásenej výzvy pre žiadateľov je naplánované na október 2023, pričom pôjde o otvorenú výzvu. Na predkladanie žiadostí o NFP je tak vyhradený dostatočný čas, aby bol žiadateľom umožnený potrebný časový priestor pre predloženie kvalitných projektových žiadostí obsahujúcich všetky nutné potvrdenia. Návrh základných parametrov výzvy vychádza z PRV v znení návrhu jeho 12. modifikácie.

MPRV SR chce aj týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach a predpokladanom termíne pripravovanej výzvy a súčasne dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojho odôvodneného stanoviska, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu nastaveniu výzvy pri rešpektovaní podmienok podopatrenia.“

Ďalšie informácie s prílohami nájdete na stránkach NSRV SR

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00