Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Kurzom je možné doplniť si vzdelanie potrebné pre mladých farmárov zapojených do PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, ktorí nemajú potrebné vzdelanie.

Zároveň je kurzom možné splniť podmienku pre platbu pre mladých poľnohospodárov vyplývajúcu z § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., v znení neskorších predpisov, ako prílohu k žiadosti o priame platby na pôdu na rok 2023 podávanú v termíne najneskôr do 15.5.2023.

Určené:

Kurz je určený mladým farmárom bez potrebného vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie poľnohospodárske, potravinárske alebo veterinárne), úspešným v rámci PRV 2014-2022, podopatrenie 6.1, Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov na doplnenie vzdelania. Kurz je potrebné realizovať v tolerančnej lehote 24, resp. 36 mesiacov od podpísania zmluvy o NFP s PPA.

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada podporu na pôdu na rok 2023 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a nemá ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

Rozsah: 42 hodín
Miesto konania: Penzión Konský Dvor, Kružnianska 514, 049 51 Brzotín, okres Rožňava
Termín/y: 14. 11. 2022 - 18. 11. 2022
Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská
Program:

Kurz  bude realizovaný prostredníctvom PRV 2014-2022, podopatrenie 1.1.Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností, kód projektu 011NR430006, názov projektu Vzdelávanie mladých farmárov prispievajúce ku generačnej výmene v agrosektore.  Pre účastníkov  je kurz bez nutnosti platenia účastníckeho poplatku. 

Obsahová náplň:

 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve;
 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA;
 • Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie;
 • Ovocinárstvo;
 • Podporné opatrenia v agrosektore;
 • Zeleninárstvo;
 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu;
 • Optimalizácia výrobnej štruktúry;
 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť;
 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty;
 • Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat.
 • Centrálna evidencia hospodárskych zvierat.

Kurzy v Brzotíne a v Dunajskej Strede sú organizované v spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska.

Účastnícky poplatok: Hradené prostredníctvom Európ. poľ. fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblast €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: [email protected]
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00