Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Medzinárodné projekty

Aktuálne medzinárodné projekty

  Program Erasmus+ KA220-VET / Projekt CAPTIVATE: CAP Transfer of Information Via Assessment, Training and Extension (Prenos informácií o SPP prostredníctvom hodnotenia, vzdelávania a poradenstva)

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť hodnotiaci a vzdelávací systém pre farmárov, prepojením požiadaviek novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ s osvedčenými, inovatívnymi a udržateľnými postupmi ekologického riadenia v prospech lepšej implementácie rôznych opatrení, zvýšeného využívania podpory, zlepšenia efektívnosti v produkcii a ochrane prírodného prostredia.

Aby boli poľnohospodári schopní aplikovať postupy profesionálnym, efektívnym, úspešným a udržateľným spôsobom, je nevyhnutné, aby rozumeli tomu, ako fungujú, musia porozumieť produkčným prínosom, ktoré môžu od ich aplikácie očakávať, takisto by mali byť skutočne presvedčení o zavedení a udržiavaní týchto metód. vo výrobnej praxi. Kľúčom k zmene postoja farmárov je prenos praktických znalostí, ktorý si vyžaduje poradenskú podporu, podujatia na predvádzacích farmách a fóra, ktoré spájajú aktérov s cieľom odovzdávať znalosti.

Výsledky:

R1: CAP Eco-Practice Knowledge Base / Znalostná základňa ekologickej praxe v rámci SPP
  • Bude zhromažďovať pravidlá a požiadavky, ktoré majú význam pre poľnohospodárov, a ktoré budú prepojené s podrobným popisom príslušných metód osvedčených postupov.
R2: Eco-Farm Assessment Tool / Hodnotiaci nástroj pre ekofarmy
  • Poskytne detailné posúdenie charakteristík, schopností a potenciálu farmy vo vzťahu k novým nariadeniam a požiadavkám SPP.
R3: Knowledge Management Platform (IT modules) / Platforma na správu znalostí (IT moduly)
  • Bude slúžiť ako komplexný nástroj na prístup ku všetkým ostatným inovatívnym výsledkom projektu a podporí využívanie týchto výsledkov pomocou viacjazyčného rozhrania v angličtine a jazykoch projektu.
R4: Learning (OER) modules / Vzdelávacie (OER) moduly
  • Metodický a odborný vzdelávací obsah, doplnený modulovými vzdelávacími materiálmi o najpodstatnejších témach z oblasti ekologického poľnohospodárstva.
R5: Methodology and Implementation Guidelines / Metodické a implementačné usmernenia
  • Metodická príručka poskytne podrobné informácie o moduloch a obsahu digitálnej platformy CAPTIVATE, ako aj kontextové informácie a podrobný návod, ako ich efektívne používať.

 

Trvanie: 1. november 2021 - 31. október 2024


Koordinátor: 

  • ÖMKi, HU

Partneri:

  • Agroinštitút Nitra, SK

  • FiBL-AT, AT

  • IPS Konzalting, CR

  • Neumann János University, HU

Webstránka projektu

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00