Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

 odborná príprava
Forma: denná
Cieľ:

Modul II.: absolvent modulu získa aktuálne informácie na odborné využitie dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie v zmysle platnej legislatívy. Dokáže vykonať identifikáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a ich likvidáciu v súlade s platnými legislatívnymi a bezpečnostnými predpismi.

Určené:

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozsah: 16 h
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 22. 02. 2024 - 23. 02. 2024
Odborný garant: MUDr. Zuzana Machatová
Program:

Prezencia: 7:30 -8:00

Prednášky od 8:00

Témy:

  • Právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti
  • Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci
  • Toxikológia a zásady prvej pomoci
  • Teoretické vedomosti pri výkone tejto činnosti
  • Epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti
  • Hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti
  • Charakteristika, biológia a spoznávanie (určovanie) škodlivých živočíchov
  • Pracovné postupy a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, je  podľa § 16 ods. 26 (355/2007 Z. z.)  povinná absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu. 

 

Účastnícky poplatok: 144 €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
Mob.: +421905965633
E-mail: [email protected]
Poznámka: Osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podľa § 16 ods. 26 na vykonávanie činností majú povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu.
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.
Osvedčenie predložia príslušnému RÚVZ do 30 dní po absolvovaní tejto prípravy.

Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na vyššie uvedené činnosti je podľa § 16 ods. 10 zákona 355/2007 Z.z. preukázať :
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie v technickom odbore alebo prírodovednom odbore alebo ukončené stredoškolské vzdelanie
b) odborná prax (min. 2 roky - na obchodovanie s prípravkami DDD, min.3 roky - na odborné využívanie prípravkov DDD)
c) absolvovanie odbornej prípravy podľa druhu vykonávanej činnosti.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol: 116 007
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO), FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzuÚčastnícky poplatok zahŕňa: organizačné náklady, vydanie osvedčenia, občerstvenie a obed.

  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00