Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 2. Živočíšna výroba / 2.2. Precízny manažment výživy zvierat na farmách ako základný chovateľský aspekt

Fokusová oblasť: 2A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Precízny manažment výživy zvierat na farmách ako základný chovateľský aspekt
2. Stručný popis poradenských činností: Komplexná analýza vhodnosti, výživnej a hygienickej hodnoty používaných krmív, posúdenie a návrhy kŕmnych dávok pre všetky druhy chovaných hospodárskych zvierat, vrátane farmovej zveri. Súčasťou optimalizácie manažmentu výživy bude aj hodnotenie výroby krmív a ich kvality. Odbery krmív na analýzy a hodnotenie situácie v manažmente výživy zvierat s návrhmi opatrení vedúcimi k zlepšeniu kvality produkcie a ekonomiky chovu sa bude realizovať dvakrát ročne.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Na základe priebežných výsledkov monitoringu manažmentu výživy a spracovaných návrhov opatrení bude možné optimalizovať živočíšnu výrobu v spolupracujúcich podnikoch.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: 16 hodín polročne, z toho 8 hodín expertných služieb terénneho poradenstva a 8 hodín expertných služieb mimo terénneho poradenstva vrátane prípravy správ obsahujúcich vyhodnotenie výsledkov monitoringu manažmentu výživy a písomných návrhov opatrení. Spolu ročne: 32 hodín.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: Analýzy krmív zabezpečí poradca.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Predloženie správ a preberacích protokolov od spolupracujúceho podniku - chovateľa. Súčasťou preberacieho protokolu bude aj spätná väzba od poľnohospodára o realizovateľnosti návrhov a užitočnosti spolupráce s poradcom.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Odbor: zootechnický
Priebeh zamestnaní: Júl 1966: JRD Okoličná na Ostrove, mechanizátor, praktikant; Júl 1966-júl 1968: Základná vojenská služba; August 1968-máj 1969: MNV Okoličná na Ostrove, traktorista; Máj 1969-december 1989: Plemenársky podnik Šamorín, resp. po reorganizácii Štátny plemenársky podnik Bratislava, Okresné stredisko Komárno postupne - obvodný plemenársky zootechnik, konzultant, vedúci okresného plemenárskeho strediska; súbežne v rokoch 1978 až 1983 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre: študent formou diaľkového štúdia - odbor zootechnický; December 1989-jún 1996: Štátny majetok Komárno, výrobný námestník riaditeľa; súbežne jún1990-október 1994: Národná rada Slovenskej republiky, poslanec; Jún 1996-jún 1998: živnostník: odborný poradca pre poľnohospodárstvo, úsek živočíšnej výroby, najmä v oblasti plemenárstva a výživy; Jún 1998-november 1998: Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Komárne, riaditeľ; November 1998-december 2002: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, vedúci služobného úradu; Január 2003-február 2007: Agrospol "VKF" Komárno s.r.o., vedúci úseku strategického plánovania a poradenstva; Marec 2007-súčasnosť: Varju Consulting s.r.o., riaditeľ.
Kvalifikácia: Certifikáty, kurzy: Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, akad. rok: 1999/2000: Osvedčenie o absolvovaní celoživotného vzdelávania v odbore Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy - Medzinárodné obchodné vzťahy v SR so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Certifikát: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne - City University Bellevue, USA a Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kurz 15.-30. mája 2002: Certificate - Participated in the Course "Plening and Implementation of Rural Projects; 19.-23. mája 2003: Agroinštitút Nitra, ARVI-Osvedčenie o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity. Príprava projektov pre program SAPARD v dňoch 10. - 11. 7. 2003 a 17. - 18. 7. 2003 s obhajobou záverečnej práce. Osvedčenie č.1341/34411/2005/19/1 vydané: Agentúra pre rozvoj vidieka: "Písanie projektov pre sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Plán rozvoja vidieka". Úrad pre verejné obstarávanie - po školení a úspešných skúškach pre verejné obstarávanie, zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb- oznámenie ÚVO zo dňa 2. 8. 2007. Následne systematické školenia pre VO. Agroinštitút Nitra š.p. - Certifikát č. 17/2008/poľnohospodárstvo o zaradení právnickej osoby do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR. Varju COnsulting s.r.o., certifikovaný poradca: Varjú Ján, Ing., - PRV SR 2007-2013, opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb. Prvý certifikát vystavený 23. 05. 2008, po opakovaných školeniach platnosť predĺžená do 30. 06. 2014. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín č. 0114/2014/AI zo dňa 14. 03. 2014, platné do 13. 03. 2024. Ďalšie školenia, semináre v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
Teritórium pôsobnosti: Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický kraj, okresy: KN, DS, GA, NZ, NR, LV, VK, LC, RS, RV, KE.
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre/Agronomická fakulta, Odbor: zootechnický, 1987
Priebeh zamestnaní: 2017: Krmit, s.r.o., Nižný Klátov; 1996-2019: MKM-STRED, spol. s.r.o.; 1989-1996: RD Družstevná pri Hornáde; 1987-1989: PD Družstevná pri Hornáde
Kvalifikácia: Rozšírené štúdium - Výživár a krmovinár VŠP Nitra
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Zootechnika
Priebeh zamestnaní: MŽP SR, EBA s.r.o.; MP SR - pozemkový úrad; živnostník; Biotomal s.r.o. - agronóm; RPPK Galanta - v súčasnosti
Kvalifikácia: Prípravky na ochranu rastlín - MODUL 02
Teritórium pôsobnosti: Galanta, Dunajská Streda
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Všeobecná zootechnika
Priebeh zamestnaní: 01/1992 - súčasnosť, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica 07/1989 - 12/1991, Štátna melioračná správa Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého ul. 07/1986 –07/1989, Výskumné centrum pôdnej úrodnosti Bratislava - Výskumný ústav pôdnej úrodnosti- pracovisko Banská Bystrica 07/1983 – 06/1986, Biotika, Slov Ľupča
Kvalifikácia: Riešiteľka rezortných úloh MPRV SR (Pedológia, Agroenvironment a laboratórne analýzy povrchových vôd, laboratórne analýzy pôd, Hydrofyzikálne vlastnosti pôdy a hygiena pôdy, Kvalita povrchovej vody; Koordinátor rezortných výskumných úloh: UOP (2020, 2021,2022): „Analýza stavu trávnych porastov s vysokou biodiverzitou pre účely plnenia Smernice EÚ č. 2018/2001“ ; Riešiteľ rezortných výskumných úloh a projektov : 01/2022 – 12/2022 :„Environmentálne prínosy inovatívnych stratégií obhospodarovania trávnych porastov a využitia krajiny; 01/2019 – 12/2021 Kontrakt MPRV SR: „Multifunkčné hospodárenie na rôznych typoch trávnych porastov; 01/2016- 12/2018 Kontrakt MPRV SR: KOMPLEXNÉ SYSTÉMY HOSPODÁRENIA NA TRÁVNYCH PORASTOCH (KOMSYSPOR) Riešiteľka subetapy : Optimalizácia pratotechnických postupov v chránených územiach. 01/2013 – 12/2015 Kontrakt MPRV SR: UDRŽATEĽNÉ A EFEKTÍVNE SYSTÉMY HOSPODÁRENIA NA TRÁVNYCH PORASTOCH (HOSTRAPO), Riešiteľka subetapy: Vplyv vodného deficitu na hydrofyzikálne a chemické vlastností pôdy, a na kvalitu krmiva z biotopov trávnych porastov (na farmách hospodáriacich v systéme PRV Agroenvironmentálne opatrenia) 01/2010-12/2012 Kontrakt MPRV SR: Multifunkčné využívanie trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach (MUVYT) Riešiteľka SE: Pratotechnické opatrenia zamerané na retenčné a protierózne funkcie vegetačného krytu 01/2006-12/2009 Kontrakt MPRV SR „Riešenie konkurencieschopnosti a ekologizácie rastlinnej výroby v regiónoch Slovenska systémami hospodárenia na poľnohospodárskej pôde a inováciou prvkov pestovateľských technológií“; Riešiteľka SE: Vitalita biotopov polo-prírodných a prírodných trávnych porastov obhospodarovaných podľa agroenvironmentálnych podmienok RIEŠITEĽ PROJEKTOV Z FONDOV A GRANTOV EÚ: 2019 – 2023: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti - SMARTFARM 313011W112. Aktivita 5 „Smart“ systémy chovu hospodárskych zvierat 01/2014 - 12/2015: Koordinátorka aktivít projektu pracovnej skupiny NPPC - v pozícii Garanta pre mapovanie nelesných biotopov a mapovateľa pre Aktualizáciu Poľnohospod. pôdneho fondu pre Systém na podporu rozhodovania z Operačného programu Životné prostredie: „Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska Planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území" kód projektu (ITMS): 24150120042. 2009 – 2013 Názov projektu: Manuál pratotechniky, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Hodnotenie botanického zloženia a hodnotenia porastov z hľadiska biodiverzity, Pratotechnické postupy);
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Výživa
Priebeh zamestnaní: 06/2020 - doteraz: Výskumný a vývojový pracovník: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum; 06/2019-04/2020 Associate Consultant: DATAVARD; 01/2016-11/2018 Manažér: AGRORAMA, s.r.o.; 02/2011-08/2011: Samostatný radca: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky; 10/2010-12/2011 Dvorový zootechnik: Agroprodukt Slovakia
Kvalifikácia: Študijný pobyt na Norwegian University of Life Science, práca na projekte kŕmneho pokusu náhrady rybej múčky v krmivách pre sivoňa amerického, kurz výživy monogastrických HZ. BTSF: Intenzívny tréningový kurz v legislatíve EÚ vo výžive zvierat
Teritórium pôsobnosti: Nitra, SR
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Technická univerzita v Košiciach/Umelá inteligencia
Priebeh zamestnaní: 2005-2016: Experienced Configuration Manager; 2016-súčasnosť: SHR, chov koní a rastlinná výroba v EPV
Kvalifikácia: Prax v EPV od r. 2016; Kurzy: Základ podnikania a podporné opatrenia v agrosektore; AEKO
Teritórium pôsobnosti: Košický kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vedecký kvalifikačný stupeň II.a (2018); „PhD.“ - Technická univerzita vo Zvolene (2010); Inžinier - Technická univerzita vo Zvolene (2002)
Priebeh zamestnaní: Vedecký pracovník Odboru výživy, NPPC-VÚŽV Nitra od roku 2003-doteraz; V období 2012 až 2018 - Vedúci Odboru výživy
Kvalifikácia: Výskum a spolupráca s praxou v oblasti pôdohospodárstva. Profesijné zameranie na výživu, kvalitu krmív, kŕmenie, ekológiu, chov farmových aj voľne žijúcich zvierat, návrhy kŕmnych zmesí. Prenos poznatkov do praxe prostredníctvom poradenstva, prednášok, organizovania seminárov a konferencií, publikovania článkov a knižných publikácií. Pracovný pobyt v Nutrition Sciences, Gent, Belgicko, 2018. Projekt týkajúci sa výživy hovädzieho dobytka, výroby a testovania nových krmív (Nanostructured carriers for improved cattle feed - NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020). V roku 2010 získal 3. miesto v rámci VI. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu vyhlásenej Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied a Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Koordinátor projektov: Projekt „Efektívne postupy vo výžive prežúvavcov a národná databáza krmív“ (roky riešenia 2014 - 2022) Úloha odbornej pomoci, MPRV SR. Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 0910504 Odborná pomoc pre živočíšnu výrobu. Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“ (koordinátor projektu); Projekt „Precízna výživa zvierat a prenos poznatkov do praxe“ (doba riešenia 2016-2018) Rezortný projekt výskumu a vývoja (RPVV-VÚŽV 2) MPRV SR. Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 0910503 Výskum na podporu živočíšnej výroby. Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“ (koordinátor projektu); Projekt „Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri“ Projekt APVV-14-0637 (doba riešenia: 2015-2019). Riešitelia: SPU Nitra, TU Zvolen, NPPC Lužianky (koordinátor za NPPC-VÚŽV Nitra); Projekt „Nanostructured carriers for improved cattle feed – (Nové krmivá s chránenými živinami pre hovädzí dobytok) NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie RISE 2017) (doba riešenia 2018-2022). Medzinárodný projekt (koordinátor za NPPC-VÚŽV Nitra); Projekt „Prehodnotenie systému prikrmovania raticovej zveri v poľovných revíroch vrátane zverníc“ (doba riešenia 2019-2021) Rezortný projekt výskumu a vývoja (RPVV-VÚŽV 5) MPRV SR. Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 0910503 Výskum na podporu živočíšnej výroby. Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“ (koordinátor projektu); Projekt „Analýza úrovne poľovníckej starostlivosti o raticovú zver “ (2022) Úloha odbornej pomoci, MPRV SR. Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 0910504 Odborná pomoc pre živočíšnu produkciu. Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“ (koordinátor projektu)
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00