Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 3. Potravinárstvo / 3.2. Minimalizácia množstiev akrylamidu v potravinách

Fokusová oblasť: 3A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Minimalizácia množstiev akrylamidu v potravinách
2. Stručný popis poradenských činností: Problematika výskytu toxického akrylamidu v potravinách. Identifikácia akrylamidu v potravinách, podmienky jeho vzniku. Určenie rizikových potravín, monitoring akrylamidu v potravinových výrobkoch. Referenčné hodnoty akrylamidu v potravinách podľa Nariadenia EÚ č. 2017/2158. Spôsoby zníženia obsahu akrylamidu v potravinách. Uplatňovanie a dodržiavanie Nariadenia, povinnosti prevádzkovateľov, postihy pri prekročení referenčných hodnôt.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku bude oboznámený s predmetným Nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/2158, referenčnými hodnotami akrylamidu pre jednotlivé potravinové segmenty, so spôsobmi minimalizácie akrylamidu v potravinových výrobkov a opatreniami, ktoré toto nariadenie ukladá vykonať prevádzkovateľom podľa jednotlivých odvetví potravinovej produkcie (výrobca a spracovateľ produktov na báze zemiakov, obilnín a kávy) podľa zásad správnej hygienickej praxe a pri uplatňovaní postupov založených na zásadách analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov (HACCP) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. Prevádzkovateľ PP je povinný viesť evidenciu o vykonaných opatreniach a o zabezpečení školení podľa platných nariadení.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: 12 hodín odborného výkonu za štvrťrok (8 hodín výkon poradenstva v podniku, 4 hodiny spracovanie správy), tzn. 48 hodín za rok.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: V prípade potreby a po dohode s objednávateľom - vstupná a priebežná analýza akrylamidu a jeho prekurzorov v potravinových produktoch.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Doloženie štvrťročných správ a vyjadrenie prevádzkovateľa o úspešnosti, resp. realizovateľnosti návrhov opatrení poradcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: CHTF SVŠT Bratislava/Odbor: Konzervovanie potravín a technológia mäsa
Priebeh zamestnaní: 05/2019: NPPC - VUP; 02/2014-04/2019: Cloetta Slovakia s.r.o. Levice; 05/2007-01/2014: IDC a.s. Bratislava; 01/2001-04/2007: Aroco s.r.o. Praha; 07/1992-12/2000: VUP Bratislava; 11/1991-06/1992: CHTF STU Bratislava
Kvalifikácia: Absolvent potravinárskeho odboru SŠ, VŠ, dlhoročná prax v potravinárstve na rôznych pozíciách, v rôznych odboroch, absolvent rôznych typov odborných a manažérskych školení (ISO, BRC, Projekt management)
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (SVŠT)/Chemicko-technologická fakulta
Priebeh zamestnaní: SVŠT BA: 1995-1997; Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky BA: 2003-2003; VUP: 2003-2014; NPPC, 2015-doteraz.
Kvalifikácia: Kvalifikačný stupeň IIa - SAV Bezpečnosť potravín a moderné metódy spracovania potravín - kurz Michigan State University USA
Teritórium pôsobnosti: Bratislava
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Univerzita veterinárneho lekárstva Košice/Všeobecné veterinárne lekárstvo
Priebeh zamestnaní: UVL Košice - odborný asistent; Colná správa-inšpektor; Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia - vedúci odboru kontroly, poradca a konzultant oblasti potravinového práva
Kvalifikácia: Ochrana spotrebiteľa a trhový dozor, audit a inšpekcia, základy kontroly verejnej správy, vinárstvo a pivničné hospodárstvo, podnikateľ v poľnohospodárskej malovýrobe na vidieku, interný audítor, lektorská činnosť, autor analýzy, logistika agroproduktov na miestnej úrovni, predaj z dvora - legislatívna aktivita, audit organizácie úradnej kontroly potravín, príručka správnej hygienickej praxe pre zariadenia spoločného stravovania, príručka predaj z dvora.
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00