Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 2. Živočíšna výroba / 2.6. Ambulantné poradenstvo na farme chovu hospodárskych zvierat I.

Fokusová oblasť: 2A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Ambulantné poradenstvo na farme chovu hospodárskych zvierat I.
2. Stručný popis poradenských činností: Plemenárska analýza stáda so zameraním na úžitkové a reprodukčné parametre, organizáciu a technológiu chovu, kvalitu produkcie a ekonomiku výroby v 3 - mesačných intervaloch. Analýza problémových oblastí a návrhy opatrení.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Zlepšenie ekonomickej efektívnosti chovu, pohody zvierat a kvality produkcie.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena projektu: 10 hodín odborného výkonu za štvrťrok (6 hodín na farme, 4 hodiny spracovanie správy), t.j. 40 hodín ročne.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: Analýzy kvality mlieka, mäsa, krmív, podklady z KÚ a bonitácie chovu, podklady z PLIS, plemennej knihy – zabezpečí poradca a chovateľ.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Doloženie štvrťročných správ a vyjadrenie chovateľa o úspešnosti, resp. realizovateľnosti návrhov opatrení poradcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Špeciálna živočíšna produkcia
Priebeh zamestnaní: 2000-2002: Koppert s.r.o., 2010-2013: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014-2018: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Kvalifikácia: Vyššia skúška z poľovníctva a manažmentu chovu poľovnej zveri; Hygiena zveriny a ochrana zdravia osôb; Moderné chovateľské postupy vo včelárstve
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Špeciálna živočíšna produkcia
Priebeh zamestnaní: 01.10.2016: súčasnosť: samostatný projektový manažér, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Nitra (Slovensko), 01.10.2015-31.09.2016: Vedecko-výskumný pracovník, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra špeciálnej zootechniky, Nitra (Slovensko). 01.03.2015-07.09.2015: Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka, Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, Myjava (Slovensko). 01.10.2011-31.12.2012: Výskumný zamestnanec ECOVA Plus, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra špeciálnej zootechniky, Nitra (Slovensko)
Kvalifikácia: 2018: Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Kurz ovládania plemenárskych programov; 2016: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice, Ochrana zvierat počas usmrcovania, Odborná spôsobilosť: Dobré životné podmienky zvierat - príprava vedeckých príspevkov a odborných publikácií v oblasti živočíšnej výroby - Riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky v rámci projektu "Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity PLUS", spoluriešiteľ projektu 1/2717/12 Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu. Príprava projektu "Collaborative platform for ICT in Agricultural Extension in WB based on V4 best practices (AEWB-ICT)", príprava záverečnej správy The implementation of the "EU-Farm Advisory System" in Slovakia, vzdelávanie účastníkov v geopriestorovej žiadosti o podporu v rokoch 2017 - 2019, LPP-ERASMUS - Wageningen UR Livestock Research, Holandsko, 6 mesačná praktická stáž - výskum v oblasti správania poľnohospodárskych zvierat, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, ČR, Študijný intenzívny program "Ecological production systems for environmental and human health" Guru Gobind Singh Indraprastha University v Indii, Študijný intenzívny program "Corporate social responsibility" - Mendelova univerzita v Brne, ČR, Intenzívny program "Additional business opportunities in the rural landscape" - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Intenzívny kurz "Sustainability in Agriculture - Global Aspects"
Teritórium pôsobnosti: Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské I. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Priebeh zamestnaní: SZČO
Kvalifikácia: Bakalárska skúška zo živočíšnej výroby, Kurz chovu dojčiacich kráv
Teritórium pôsobnosti: Banskobystrický kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Žilinská univerzita v Žiline/Fakulta riadenia a informatiky, Odbor: Informačné systémy - Aplikovaná informatika, 2016
Priebeh zamestnaní: 01.12.2016-súčasnosť: SLOVIS s.r.o.; 15.05.2015-30.11.2016: SKEAGIS s.r.o.
Kvalifikácia: Lektorská činnosť na konferenciách zameraných na využitie informačných systémov v oblasti živočíšnej výroby
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre/Agronomická fakulta, Odbor: zootechnický, 1987
Priebeh zamestnaní: 2017: Krmit, s.r.o., Nižný Klátov; 1996-2019: MKM-STRED, spol. s.r.o.; 1989-1996: RD Družstevná pri Hornáde; 1987-1989: PD Družstevná pri Hornáde
Kvalifikácia: Rozšírené štúdium - Výživár a krmovinár VŠP Nitra
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/ Zootechnika
Priebeh zamestnaní: 18.03.2019-súčasnosť: Vysokoškolský pedagóg, docent: Ústav chovu zvierat, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Slovenská poľnohospodárska univerzita; Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra; 29.11.2000-17.03.2019: vysokoškolský pedagóg, odborný asistent, Katedra špeciálnej zootechniky; Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra; 14.09.1998-28.11.2000: inžiniersko-technický pracovník, Katedra špeciálnej zootechniky, Agronomická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kvalifikácia: Animal Welfare at slaughter and killing for disease control. Better Training for Safer Food eLearning Campus, The Consumers, Health and Food Executive Agency, European Commisions Health and Consumers Directorate-General (DG SANCO); Kurz ochrana zvierat pri preprave, modul Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných, Číslo osvedčenia: 2599/2010 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice; Kurz Daily Cattle Production Centrum pre medzinárodnú spoluprácu pri ministerstve zahraničných vecí štátu Izrael, Centrum pre medzinárodnú spoluprácu pri rozvoji poľnohospodárstva pri Ministerstve poľnohospodárstva a rozvoja vidieka štátu Izrael, Kibbutz Shefayim (Izrael); Kurz Hoof Trimming Part 1 (Úprava paznechtov, časť 1.); FARMCO Holland P.O.Box 786, 8901 BN Leeuwarden (Holandsko); Kurz pre úpravu a ošetrenie paznechtov hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných; Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava (Slovenská republika)
Teritórium pôsobnosti: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Technická univerzita v Košiciach/Umelá inteligencia
Priebeh zamestnaní: 2005-2016: Experienced Configuration Manager; 2016-súčasnosť: SHR, chov koní a rastlinná výroba v EPV
Kvalifikácia: Prax v EPV od r. 2016; Kurzy: Základ podnikania a podporné opatrenia v agrosektore; AEKO
Teritórium pôsobnosti: Košický kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica/Odbor: Verejná ekonomika a správa území
Priebeh zamestnaní: 2019-súčasnosť: Ministerstvo vnútra - organizačný odbor; 2013-2019: Ministerstvo vnútra - katastrálny odbor; 1995-2013: Katastrálny úrad v Prešove, Správa katastra Levoča, hlavný referent; 1993-1995: Katastrálny úrad v Košiciach, Správa katastra Spišská Nová Ves, technik; 1991-1992: Podnik výpočtovej techniky Bratislava, závod Liptovský Mikuláš, samostatný operátor; 1989-1991: Levočské strojárne Levoča, operátor výpočtového strediska.
Kvalifikácia: 2019: Zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zameranej na princípy integrovanej ochrany proti škodcom; 2017: Podpora farmárov a malých producentov potravín - ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie pre mladého farmára; 2016: podpora farmárov a drobných výrobcov potravín - ovocie, zelenina a hrozno; 2016: podpora farmároov a drobných výrobcov potravín - kvalita a bezpečnosť farmárskych potravín; 2016: podpora farmárov a drobných výrobcov potravín - mlieko a mliečne výrobky; 2015: projektový manažment; 2015: finančný manažment; 2014: jednoduché účtovníctvo; 2014: priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín.
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00