Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Pozemkové spoločenstvá v roku 2023

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom seminára je informovať účastníkov o problematike pozemkových spoločenstiev, spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Určené:

Pozemkové, lesné a pasienkové spoločenstvá, urbáre, želiarske spolky a komposesoráty, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie

Rozsah: 7 hod.
Miesto konania: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra
Termín/y: 06. 10. 2023
Odborný garant: Mgr. Martin Illáš (MPRV SR)
Program:

Prezencia: 7:30 - 8:00

Prednášky: od 8:00

Témy:

 • Pozemkové spoločenstvo, spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť)
 • Spoločná nehnuteľnosť - jej podstata, vzťah k stavbám, zápis "spoločnej nehnuteľnosti" do katastra nehnuteľností, rôzne chybné zápisy
 • Oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti (vrátane novely účinnej od roku 2022)
 • Prevádzanie oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti
 • Podiel spoločnej nehnuteľnosti – jeho prevod, prechod, drobenie, predkupné právo (vrátane nového pohľadu na relatívnu neplatnosť od roku 2021)
 • Pozemkové spoločenstvo pri nadobúdaní podielu
 • Nájomná zmluva k spoločnej nehnuteľnosti
 • Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť – jej podstata a formy
 • Slovenský pozemkový fond a ďalší správcovia - ich postavenie v spoločenstve, nájomné zmluvy (vrátane osobitostí v národných parkoch od roku 2022)
 • Pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba
 • Zmluva o spoločenstve - jej prílohy, čo možno a čo nemožno v zmluve dohodnúť
 • Volené orgány spoločenstva – ich zloženie, volebné a funkčné obdobie
 • Valné zhromaždenie - formy zasadnutia, spôsoby hlasovania (vrátane skúseností z rokov 2021 a 2022)
 • Zrušenie a zánik spoločenstva - vplyv na spoločnú nehnuteľnosť a nakladanie s ňou
 • Register pozemkových spoločenstiev - správne konanie, oznámenia (vrátane nových registrovaných údajov od roku 2022)
 • Pozemkové spoločenstvá z pohľadu plánov na zriadenie registra užívacích vzťahov a plánov na definitívne vyriešenie vlastníctva nezistených vlastníkov.
Účastnícky poplatok: 78  €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
Mob.: +421905965633
E-mail: [email protected]
Poznámka:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol: 116 003
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO), FO bez IČO uviesť do poznámky meno a priezvisko účastníka kurzu


Účastnícky poplatok zahŕňa: organizačné náklady, občerstvenie a obed.

  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00