Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre VEDÚCICH PRACOVNÍKOV (agronómov) v poľnohospodárstve (Modul 02)

Usporiadateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra (IZPI)
 školenie
Forma: online a prezenčná
Cieľ:

Na základe poverenia č. 224/2023 zo dňa 9.1.2023 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou.

Určené:

Fyzické osoby, ktoré rozhodujú o aplikácii a aplikujú prípravky na ochranu rastlín

Rozsah: 8 hodín/1 deň
Miesto konania: prezenčná forma - IZPI, Akademická 4, Nitra; on-line forma - virtuálne vzdelávacie prostredie E-learning
Termín/y: 26. 10. 2023

Termíny sústredení:
1 deň

Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Program:

PREZENČNÁ FORMA - prebiehajúca v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra

ON-LINE FORMA - prostredníctvom virtuálneho vzdelávacieho prostredia (E-learning) s podporou internetu - https://edu.izpi.sk

Program a inštrukcie k vzdelávaniu Vám budú včas zaslané na Vašu e-mailovú adresu (podľa prihlášky).

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania.

Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia.
Vedenie záznamov o každom použití prípravkov na ochranu rastlín.
Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov.
Príprava aplikačných zriadení na aplikáciu, ich kalibrácia a spôsob obsluhy
Používanie aplikačných zariadení , ich údržba,  špecifické techniky postreku, ciele technickej kontroly aplikačných zariadení, spôsoby zlepšenia kvality postreku.
Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami.
Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

Účastnícky poplatok: 80,00 € s DPH €
Organizačný garant: Ing. Peter Paulen
Tel.: 037/7910 236
Mob.: 0948 467 177, 0905 965 534
E-mail: [email protected]
Poznámka: Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa: organizačné náklady a administratívne úkony PROSÍM UHRADIŤ najskôr 10 dní pred vzdelávaním na č. účtu: Štátna pokladnica IBAN: SK49 8180 0000 0070 0007 2778, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 117 002, špecifický symbol (uviesť Vaše IČO): Pri prezenčnej forme je možná platba v hotovosti.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00