Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom - dôležitá súčasť poradenstva v poľnohospodárstve

Usporiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 webbinár
Forma: dištančná
Cieľ:

Poskytnúť aktuálne informácie k Národnému akčnému plánu pre udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín. Oboznámiť poľnohospodárskych poradcov ale i širokú odbornú verejnosť o riešení aktuálnych problémov spojených s integrovanou ochranou proti škodlivým organizmom.

Určené:

Seminár je určený poľnohospodárskym poradcom so špecializáciou na rastlinnú výrobu a tiež pre širokú odbornú verejnosť.

Rozsah: 5 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 22. 3. 2021
Odborný garant: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave
Program:

 

PROGRAM: 

9:30  Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR, predsedníčka pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy  

9:40  Zelená dohoda, Stratégia z farmy na stôl, Stratégia o biodiverzite a ich vplyv na politiku v oblasti rastlinnej výroby, Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR

10:45 Národný akčný plán pre udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín,  Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR

12:00 Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom - všeobecné  princípy,  Ing. Alena Škuciová, ÚKSÚP 

13:00 Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom v praxi,  Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP 

14:00 Plodinovo špecifické manuály pre integrovanú ochranu proti škodlivým organizmom,  Ing. Martin Danilovič, PhD., Výskumný ústav agroekológie

15:00 Záver,  Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR 

Seminár bude prebiehať online formou. Účastníci budú môcť klásť otázky, ktoré budú zodpovedané v rámci diskusie. 

Na základe vyplneného registračného formulára Vám zašleme pred konaním podujatia link na pripojenie sa k semináru (webináru).  

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 2 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Podopatrenie: 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

Názov projektu: Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve

Vzdelávanie v rámci ďalšieho odborného vzdelávania 

Účastnícky poplatok: 30 EUR €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902 920 860
E-mail: [email protected]
Poznámka: Na základe prihlášky Vám budeme pre termínom konania zasielať link na pripojenie.

Podklady k úhrade:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247,
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol: 130 001,
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00