Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

 odborná príprava
Cieľ:

Modul II.: absolvent modulu získa aktuálne informácie na odborné využitie dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie v zmysle platnej legislatívy. Dokáže vykonať identifikáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a ich likvidáciu v súlade s platnými legislatívnymi a bezpečnostnými predpismi.

Určené:

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozsah: 16 h
Miesto konania: online
Termín/y: 08. 03. 2022 - 09. 03. 2022
Odborný garant: MUDr. Zuzana Machatová
Program:

Začiatok: 8:00 hod. 

  • Právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti
  • Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci
  • Toxikológia a zásady prvej pomoci
  • Teoretické vedomosti pri výkone tejto činnosti
  • Epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti
  • Hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti
  • Charakteristika, biológia a spoznávanie (určovanie) škodlivých živočíchov
  • Pracovné postupy a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti

Program a inštrukcie k vzdelávaniu Vám budú včas zaslané na Vašu e-mailovú adresu (podľa prihlášky).

Osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy budú zasielané po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy na adresu uvedenú v prihláške.

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, je  podľa § 16 ods. 26 (355/2007 Z. z.)  povinná absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu. 

Účastnícky poplatok: 135 €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
E-mail: [email protected]
Poznámka: Osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podľa § 16 ods. 26 na vykonávanie činností majú povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu.

V zmysle § 63c ods. 2 sú osoby, ktoré získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rokoch od 2012 do 31.júla 2014, povinné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do 31. decembra 2019 a následne minimálne každých 5 rokov od dátumu vystavenia osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie predložia príslušnému RÚVZ do 30 dní po absolvovaní tejto prípravy.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na vyššie uvedené činnosti je podľa § 16 ods. 10 zákona 355/2007 Z.z. preukázať :
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie v technickom odbore alebo prírodovednom odbore alebo ukončené stredoškolské vzdelanie
b) odborná prax (min. 2 roky - na obchodovanie s prípravkami DDD, min.3 roky - na odborné využívanie prípravkov DDD)
c) absolvovanie odbornej prípravy podľa druhu vykonávanej činnosti.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 116 007
špecifický symbol -uviesť Vaše IČO (ak ste FO bez IČO-uviesť meno a priezvisko účastníka).

Účastnícky poplatok zahŕňa: organizačné náklady, vydanie osvedčenia a študijné materiály v elektronickej forme.

Poplatok prosíme uhrádzať najskôr týždeň pred termínom konania.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00