Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre pracovníkov

 webbinár
Forma: dištančná
Cieľ:

Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovených pracovných podmienok je poskytnúť účastníkom všeobecno-základné poznatky z tejto oblasti - právne, technické, psychologické, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon danej profesie. Cieľom výchovy a vzdelávania je oboznámiť účastníkov o aktuálnej legislatíve BOZP, naučiť bezpečne posudzovať, obsluhovať riadiť a hodnotiť priestory, strojné zariadenia, úpravu a spracovanie materiálov. Teoreticky zvládnuť technológiu postupov prác ale predovšetkým ovládať postupy prác tak, aby bola efektívne dodržaná bezpečnosť práce pri jednotlivých činnostiach. Cieľom výchovy a vzdelávania je preukázať schopnosti metodiky vzdelávania a odovzdávať získané poznatky iným pracovníkom, vysvetliť, zdôvodniť a demonštrovať skúsenosti pri práci s dodržaním čo najúspešnejších vedomostí pri dodržaní právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce.

Určené:

Pre všetkých zamestnancov.

Rozsah: 3,15 hod
Miesto konania: online
Odborný garant: Ing. Rastislav Polák
Účastnícky poplatok: 30 €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: [email protected]
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 110 018
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
V prípade, že nemáte IČO, prosím uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00