Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Online pracovné stretnutie medzirezortnej skupiny MŽP SR

21.06.2023 - Online pracovné stretnutie medzirezortnej skupiny MŽP SR

Online stretnutie bolo iniciované p. Romanom Cibulkom, koordinátorom pre implementáciu smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.

Cieľom stretnutia bolo informovať medzirezortnú skupinu o fungovaní informačného systému AKIS, o  činnostiach Výboru pre dusičnany, zosumarizovať stav úloh skupiny, predstaviť aktivity Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) a Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH), a upozorniť na monitorovacie objekty s koncentráciami dusičnanov nad 40 mg/l v podzemnej vode mimo zraniteľných oblastí v období 2020 – 2022.

Stretnutie malo formu prezentácie, ktorú viedli K. Tóthová z Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) a Roman Cibulka z Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH). Po prezentáciách nasledovala diskusia k predstaveným informáciám.

Závery:

  • Vítaná a ďalej rozvíjaná spolupráca medzirezortnej skupiny a IZPI. Táto spolupráca je považovaná za dôležitú a bude ďalej podporovaná.
  • Hlavné zmeny v príručke na vypracovanie správy o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS sú týkajúce sa hodnotenia efektivity akčných plánov a eutrofizácie povrchovej vody. Na základe týchto zmien bude potrebné upraviť štruktúru správy o stave implementácie, aby bola v súlade s aktualizovanou príručkou.
  • Mapová služba VÚPOP bude propagovaná prostredníctvom AKIS poľnohospodárskych komôr po predchádzajúcej dohode s P. Bezákom.
  • MPRV SR vyjasní postavenie dokumentu „Ochrana vôd pred znečistením živinami z poľnohospodárstva – zásady a požiadavky“ a bude informovať členy medzirezortnej skupiny o výsledku.
  • Ďalšie stretnutie je plánované na druhú polovicu septembra 2023.
  • Navrhnuté prezentácie na budúce stretnutie zahŕňajú problematické miesta monitorovania povrchovej vody mimo zraniteľných oblastí Slovenskej republiky a prezentácie článku VÚPOP týkajúceho sa tzv. "hot spotov" (miest s vysokou úrovňou znečistenia).

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00