Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  COINTT 2023

24. - 25.10.2023 - COINTT 2023

Dávame Vám do pozornosti najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou – COINTT 2023 venované témam:

 • transfer technológií,
 • ochrana duševného vlastníctva,
 • inovácie a
 • podpora podnikania.

Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií.

Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“), konkrétne odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy. Spoluorganizátormi sú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii konferencie.

Poslaním konferencie COINTT je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Špecifickými cieľmi COINTT sú:

 • vytvorenie platformy pre pracovníkov slovenských verejných VVI na výmenu skúseností z praxe na poli transferu technológií,
 • prezentácia vedeckovýskumných kompetencií VVI pred súkromným sektorom za účelom vytvorenia príležitostí pre inovatívne spolupráce,
 • vytváranie príležitostí pre podnikateľov na prístup k vedeckovýskumným kapacitám slovenských verejných VVI,
 • prezentácia podporných nástrojov pre inovácie v priemysle,
 • prezentácia úspešného inovatívneho podnikania na Slovensku,
 • prezentácia úspešných zahraničných investícií, globálneho podnikania na Slovensku a možností ich podpory,
 • prezentácia možností financovania inovatívneho podnikania z domácich a zahraničných zdrojov,
 • prezentácia úspešných príkladov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z VVI,
 • prezentácia podporných služieb v oblasti využívania priemyselného vlastníctva v inovatívnom podnikaní.

COINTT 2023 sa uskutoční 24. – 25. 10. 2023 v Bratislave (Hotel Saffron).

Pre viac informácií o podujatí a programe navštívne https://cointt.sk/program-2023/

Registrovať sa môžete na https://cointt.sk/registracia/

‼️ UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE DO 20.10.2023

Ak ste aktivitu zmeškali, prečítajte si Správu z aktivity, v rámci ktorej Vám konferenciu COINTT 2023 trochu priblížime.

Sean Fielding z University of Exeter okrem iného zdôraznil vo svojej prednáške venovanej spoločenskej zodpovednosti univerzít aj dôležitosť univerzít v budovaní bohatstva regiónov. 

Michaela Kršková predstavila aktuálne kroky, ktoré sa robia smerom k rozvoju vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Miroslav Kubiš z CVTI SR nás previedol aktivitami v rámci národného projektu NITT SK II.

Oficiálna FOTOGALÉRIA 2023 a VIDEOGALÉRIA 2023

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00